Gai cot song, đau thần kinh tọa hay thoát vị đĩa đệm… tất cả những bệnh